Đăng ký học bổng 2023

LỚP ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
LỚP 10
LỚP 11
LỚP 12
MỐI QUAN HỆ HỌ VÀ TÊN TUỔI NGHỀ NGHIỆP ĐIỆN THOẠI
Cha
Mẹ
Chỉ chấp nhận file ảnh hoặc pdf dung lượng không quá 20MB

- Bản sao học bạ hoặc sổ liên lạc hoặc các giấy tờ chứng nhận thành tích học tập khác

- Bản sao các giấy tờ minh chứng về hoàn cảnh gia đình khó khăn đối với học bổng vượt khó

- Bản sao các hồ sơ khác (nếu có)

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi